साम्यवादखण्डनम् – प्रथमो भागः

साम्यवादखण्डनम् – प्रथमोभागः  बकव्रतदर्शिनीटीकासहितम्

–   श्रीमातृप्रणयिनी

 

प्रणम्य त्रिपुराम्बिकां वाग्देवीमिन्दिरां तथा |
संक्षेपेण विरच्यते साम्यदर्शनखण्डनम् || 1 ||

प्रणम्य इति – स्त्रीदेवता नमस्कारेण सुसूचयिषति |  यद्यपि साम्यवादानुयायिनः स्त्रीणामधिकारविषये बहुधा रटन्ति तथापि तेषां मते मार्क्स-एन्गेल्स-लेनिन् इत्यादयः पुरुषा एव पूज्याः | धर्ममार्गिणः श्रीललितामहात्रिपुरसुन्दरीं पूजयन्ति | | तेषां मते स्त्रीणां उन्नतस्थानं वेदकालादारभ्य आसीदेव | साम्यदर्शनम् – हेतुवादः समतावादः इति केचित् | भारते मार्गोऽयं वाममार्गः इत्यभिधीयते | नाममात्रेण साम्यम् न तत्त्वतः |

अहेतुश्छलवादाश्च  येन पापठ्यते सदा |
तस्य निराचिकिर्षाद्धि   ग्रन्थस्यास्य प्रयोजनम् || 2 ||

ग्रन्थस्यास्य प्रयोजनम्  –

“सर्वस्यैव हि शास्त्रस्य कर्मणो वापि कस्यचित् |
यावत् प्रयोजनं नोक्तं तावत् केन गृह्यते
प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते ||”

इति भट्टपादैः शिष्टैः सर्वैरुक्तत्वात् प्रथमं प्रयोजनमाह |

वादोऽयमतिदुर्नीतो देशसमूहनाशकात्  |
यत्रायं वर्धते  तत्र धर्मनाशस्तु निश्चयम् || 3 ||

अतिदुर्नीतः इति – किमर्थमितिचेत् –  देशसमूहनाशको भूत्वा इति | किं प्रमाणमुद्घोषणस्यास्य ? यत्र यत्र साम्यवादः वर्धते देशेषु राज्येषु वा तत्र धर्मविनाशो भवति | तद्यथा  – तिबेत् चीन केरल वङ्ग देशराज्येषु | न धर्मविनाशः एवात्र  भवति क्रूरताप्यभिवर्धते | वाक्स्वातन्त्र्यं कार्यस्वातन्त्र्यञ्च जनास्त्यजन्ति  | प्रतिवादिनः सिद्धान्तं दूषयन्ति |

अलं धर्मोपदेशेण तावदास्तां वृथाकथा   |
न्यूनाधिकविभागाच्च कथं धर्मं समाचरेत्  || 4 ||

यद् सर्वं भवता उक्तं तन्नसत्यम् | ननु असमविभागात्  न्यूनाधिकविभागकारको भवतो धर्मः | कथमसमत्वाचारमिदं समाचरेत् इति चेत् , असमकर्मविभाग-तारतम्ययोः न कदापि कार्यकारण भावः |

स्वर्गादि फलसाम्यत्वात् दम्पत्योर्यज्ञकर्मसु  |
गुणकर्मविभागेन तारतम्यं न सिद्ध्यति || 5 ||

प्रथमं वैदिकविषयस्योदाहरणं प्रदर्शयति | किमर्थं नास्तिकाय वैदिकप्रसङ्कः इति चेत् मैवम् | तथाहि लौकिकव्यवहारे प्रकृतावपि सर्वत्र तारतम्यमस्त्येव | प्रतिपक्षेप्ययं दोषो वर्तत एव इति परिहारयति |

सर्वत्र व्यवहारे च तारतम्यस्यदर्शनात् |
प्रधानगौणसम्बन्धः भवद्दलेपि दृश्यते || 6 ||

भवद्दलेष्वपि एकः प्रधानो  मार्गदर्शकः अन्ये  तस्यानुयायिनः | देशे राज्ये दले वा नेता प्रधानो भवति अन्ये जनाः गौणाः| अयं प्रधानगौणसम्बन्धः तारतम्यभावस्तत्रापि दृश्यते | अपि च भवद्वचने  कापट्यं दरीदृश्यते | उदाहरणार्थम् आह |

देशभक्तिर्गुरोर्भक्तिः भवतानिन्द्यते सदा |
लेनिन्मूर्तिस्तु संपूज्य कापट्यं हि प्रदर्श्यते || 7 ||

यथा द्राविडहेतुवादिनः देवताराधनं दूषयित्वा तेषां नेतॄन् – रामस्वामिनायकादीन् द्विजिह्वायिव आराधयन्ति तथा हि इमे जनाः अन्येषामाचार्यभक्तिं  देशभक्तिञ्च मुहुर्मुहुर्दूषयन्ति |  पुनः स्वमतगुरुन् पूजयन्ति |

देवताराधनं त्यक्त्वा द्राविडन्यायवादिनः |
रामस्वाम्याख्यवृद्धस्य  पादयोः प्रपतन्ति ते || 8 ||

 अहो बत तेषां कापट्यं कथं वा कथयामि? | पुनरुदाहरणं ददाति द्विजिह्वत्वस्य |

अम्बां पयस्विनीं चैव सर्वदा भाति भारते |
मातरं माम्सरूपेण यो भुङ्क्ते दुष्ट  एव सः || 9 ||

नेयं गोमाता केवलं माम्स एव  इति विप्रवदति |

नेयं भवति मे माता नेदं विबुधालयम् |
केवलं भोक्तृभिः सम्यक् स्वादितामृतमेव च || 10 ||

तथासथि  भवत्पक्षे परस्परविरोधभावो विद्यते |

गोमांसपोषको भूत्वा रारटीति विचारकः  |
शुनकाश्वान्न भोक्तव्याः इत्येतेषां  मनोगतम् || 11 ||

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s